STATUT STOWARZYSZENIA WROCŁAWSKIE FORUM KOBIET

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę ?Wrocławskie Forum Kobiet? (zwane dalej” Stowarzyszeniem”)
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, ?Prawo o stowarzyszeniach” (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz.855 ze zm.)
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z innymi podmiotami, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie posługuje się emblematem (logo) wyróżniającym je wśród innych stowarzyszeń. Wzór emblematu określa załącznik nr 1 do Statutu.
5. Stowarzyszenie, prowadząc swoją działalność statutową, posługuje się następującym skrótem swojej nazwy ?WFK?.
6. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
2. Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu krajowym. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania oddziałów i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.
5. Uchwałę w przedmiocie przystąpienia do tych organizacji lub wystąpienia z nich podejmuje Zarząd za zgodą Walnego Zebrania Członków wyrażoną w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 3
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na inicjatywie, społecznej aktywności i pracy członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w niniejszym statucie, ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. z dnia o swobodzie działalności gospodarczej ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) oraz ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Składki członkowskie są dobrowolne i są wnoszone w wysokości i terminach zadeklarowanych indywidualnie przez Członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Stowarzyszenia

§4
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, której celem jest:
1) ochrona praw kobiet i ich rodzin,
2) reprezentowanie interesów i podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet i ich rodzin,
3) promowanie inicjatyw chrześcijańskich w środowisku kobiet i ich rodzin,
4) inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet,
5) prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno – wychowawczej, oświatowo -kulturalnej,
6) uaktywnienie zawodowe kobiet,
7) pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich,
8) współudział w inicjowaniu i koordynacji działalności kobiet w środowiskach chrześcijańskich,
9) gromadzenie środków finansowych na wspieranie działalności kobiecych,
10) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
12) działalności wspomagające rozwój wspólnot chrześcijańskich i społeczności lokalnych,
2. Cele Stowarzyszenia obejmują ponadto:
1) kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw kobiet i ich rodzin, dla upowszechniania wartości chrześcijańskich
2) zaangażowanie w życie społeczności chrześcijańskiej, społeczeństwa i narodu;
3) szerzenie chrześcijańskich zasad etycznych dotyczących życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego i państwowego;
4) udział w życiu publicznym w oparciu o wartości biblijne;
5) samokształcenie;
6) propagowanie kultury chrześcijańskiej

§ 5
Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:
1) popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet,
2) kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków Stowarzyszenia,
3) organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, konferencji, kongresów, seminariów i tym podobnych,
4) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia ,
5) popieranie i rozwijanie działalności na rzecz kobiet,
6) współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi realizującymi pokrewne cele,
7) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz samorządowych i rządowych,
8) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych,
9) prowadzenie działalności wydawniczej,
10) organizowanie i wspieranie finansowe wyjazdów rehabilitacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kobiet i ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ROZDZIAŁ III
Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 6
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 8
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, stale związani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z racji na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję – które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują czynne uczestnictwo w realizacji tych celów, po uzyskaniu pisemnej rekomendacji co najmniej jednego zwyczajnego Członka Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczową.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych lub wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji popartej rekomendacją, o której mowa w ust. 1.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 9
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, do którego nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia.

§ 10
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
3) opłacać składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
3. Członkom Stowarzyszenia oraz osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki medale honorowe i wyróżnienia.

§11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę. Przyjęcia i skreślenia dokonuje Zarząd .
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Ma on także prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia .
5. Członek wspierający i członek honorowy, posiada wszystkie prawa, z prawem wyborczym włącznie.
6. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§12
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) śmierci członka Stowarzyszenia,
3) nie przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
4) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
5) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
6) innych ważnych powodów godzących w dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkowa w postaci pozbawienia praw publicznych,
5) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo to nadała.

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
2. Wszystkie decyzje władz stowarzyszenia podejmowane są uchwałą, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
4. Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających przez Walne Zebranie Członków. Kadencja członka organu powołanego w trakcie kadencji wygasa z chwilą upływu kadencji danego organu Stowarzyszenia.

§ 15
1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, a odbywa się przynajmniej raz w roku (posiedzenie zwyczajne).
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile dany Członek wyraził taką zgodę.
5. Obrady Walnego Zebrania Członków są jawne.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów i są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem spraw szczególnych, które wymagają odmiennego trybu podjęcia uchwały.
7. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.
8. W Walnym Zebrania Członków mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

§ 16
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia, oraz jego zmian.
2) Określenie głównych kierunków i priorytetów działania Stowarzyszenia.
3) Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia.
4) Uchwalenie budżetu.
5) Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
6) Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
7) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
8) Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
9) Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
10) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
11) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 17
1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego pracami.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
4. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika.
5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa oraz Wiceprezesa.

§ 18
1. Do obowiązków Zarządu należy;
1) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2) Składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
3) Opracowanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdań budżetowych
4) Zwoływanie i przygotowanie Walnych Zebrań Członków,
5) Prowadzenie działalności informacyjnej wewnątrz i na zewnątrz Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Stowarzyszenia.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola pracy Zarządu Stowarzyszenia
2) Kontrola Walnego Zebrania Członków przeprowadzana co najmniej raz w roku,
3) Opiniowanie budżetu i bilansu Stowarzyszenia,
4) Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5) Opiniowanie wniosku o udzielanie absolutorium Zarządowi.
3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
3) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r.).

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§ 20
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 21
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są;
1) składki członkowskie ? dopisać dobrowolność wnoszenia składek
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
3) dotacje
4) darowizny, zapisy i spadki.
5) wpływy z działalności statutowej
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na rachunek własny Stowarzyszenia.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ? osobami bliskimi?.
6. Stowarzyszenie nie może przekazywać swego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
7. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
8. Stowarzyszenie nie może dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22
1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz Rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe i przejściowe

§23
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. , Nr 79, poz. 855 ze zm.
2. Statut niniejszy wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

§24
Organy Stowarzyszenia, do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów, zobowiązane są przekazywać im protokolarnie wszelki majątek i prowadzenie spraw Stowarzyszenia.