1. Organizatorem Konferencji „WIERNA JAK ON” jest Wrocławskie Forum Kobiet, ul. Komandorska 53F/1B, 53-342 Wrocław.

2. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w Haston City Hotel, dn. 14.11.1020 r. od godz. 10:00 (rejestracja przed konferencją rozpocznie się o godz. 9:00).

3. Podstawą do wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty konferencyjnej.

4. Opłata za konferencję.
a) Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi:
do 23 października 2020 – 80 zł
od 24 października 2020 – 90 zł
Liczy się data wpływu opłaty na konto Wrocławskiego Forum Kobiet.
b) W razie rezygnacji wpłaty nie będą zwracane.
c) Rejestracja bez opłaty będzie anulowana automatycznie po 5 dniach.
d) W opłatę został wliczony udział w konferencji, obiad, kawa i/lub herbata, ciasto.
e) Wpłaty prosimy wpłacać na konto:
Wrocławskie Forum Kobiet, ul. Komandorska 53F/1b, 53-342 Wrocław
PKO Bank Polski 19 1440 1387 0000 0000 1446 8226
w tytule wpisując: KONFERENCJA oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata.

5. W konferencji nie przewidujemy udziału niemowląt i dzieci.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.

7. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
a) Podczas Wydarzenia Organizator będzie wykonywać sesje fotograficzne oraz utrwalać przebieg Wydarzenia w formie audio-wideo m.in. dla celów publikacji tych materiałów w środkach masowego przekazu (m.in. Internet, telewizja etc.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora.
b) Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku, głosu, wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach, jakie powstaną w wyniku dokonywanej rejestracji audio-wideo, oraz sesji fotograficznych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
c) Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Wydarzenia lub innej stronie mediów społecznościowych (Facebook, Instagram) zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania swojego wizerunku, głosu, wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla wszystkich Uczestników.

Wszelkie pytania prosimy kierować na maila: kontakt@wroclawskieforumkobiet.org lub telefonując na numer:  +48 668 548 994.